Top Cited

1
Standard Analysis for Transfer Delay in CTCS-3
CAO Yuan, MA Lianchuan, XIAO Shuo, ZHANG Xia, XU Wei
2017, 26(5): 1057-1063. doi: 10.1049/cje.2017.08.024
Abstract(332) PDF(368)
2
A Survey on Emerging Computing Paradigms for Big Data
ZHANG Yaoxue, REN Ju, LIU Jiagang, XU Chugui, GUO Hui, LIU Yaping
2017, 26(1): 1-12. doi: 10.1049/cje.2016.11.016
Abstract(405) PDF(2643)
3
Clustering by Fast Search and Find of Density Peaks with Data Field
WANG Shuliang, WANG Dakui, LI Caoyuan, LI Yan, DING Gangyi
2016, 25(3): 397-402. doi: 10.1049/cje.2016.05.001
Abstract(513) PDF(2517)
4
Optimization of Information Interaction Protocols in Cooperative Vehicle-Infrastructure Systems
ZHANG Yuzhuo, CAO Yuan, WEN Yinghong, LIANG Liang, ZOU Feng
2018, 27(2): 439-444. doi: 10.1049/cje.2017.10.009
Abstract(155) PDF(324)
5
Research on Link Quality Estimation Mechanism for Wireless Sensor Networks Based on Support Vector Machine
SHU Jian, LIU Song, LIU Linlan, ZHAN Liqin, HU Gang
2017, 26(2): 377-384. doi: 10.1049/cje.2017.01.013
Abstract(180) PDF(507)
6
Optimal Network Function Virtualization and Service Function Chaining: A Survey
MIRJALILY Ghasem, LUO Zhiquan
2018, 27(4): 704-717. doi: 10.1049/cje.2018.05.008
Abstract(412) PDF(891)
7
A Text Sentiment Classification Modeling Method Based on Coordinated CNN-LSTM-Attention Model
ZHANG Yangsen, ZHENG Jia, JIANG Yuru, HUANG Gaijuan, CHEN Ruoyu
2019, 28(1): 120-126. doi: 10.1049/cje.2018.11.004
Abstract(247) PDF(1051)
8
Performance Evaluation with Improved Receiver Design for Asynchronous Coordinated Multipoint Transmissions
CAO Yuan, WEN Yinghong, MENG Xiangyang, XU Wei
2016, 25(2): 372-378. doi: 10.1049/cje.2016.03.026
Abstract(189) PDF(1128)
9
Study of Sentiment Classification for Chinese Microblog Based on Recurrent Neural Network
ZHANG Yangsen, JIANG Yuru, TONG Yixuan
2016, 25(4): 601-607. doi: 10.1049/cje.2016.07.002
Abstract(288) PDF(1706)
10
A Fault Diagnosis Method of Power Systems Based on an Improved Adaptive Fuzzy Spiking Neural P Systems and PSO Algorithms
WANG Jun, PENG Hong, TU Min, Pérez-Jiménez J. Mario, SHI Peng
2016, 25(2): 320-327. doi: 10.1049/cje.2016.03.019
Abstract(222) PDF(1359)
11
MIMO Scheduling Effectiveness Analysis for Bursty Data Service from View of QoE
CHEN Lei, JIANG Dingde, BAO Rong, XIONG Jiping, LIU Fuqiang, BEI Lulu
2017, 26(5): 1079-1085. doi: 10.1049/cje.2017.07.018
Abstract(127) PDF(315)
12
Cooperative Co-evolutionary Artificial Bee Colony Algorithm Based on Hierarchical Communication Model
HU Chunyu, LIU Hong, ZHANG Peng
2016, 25(3): 570-576. doi: 10.1049/cje.2016.05.025
Abstract(144) PDF(611)
13
An Online Education Data Classification Model Based on Tr_MAdaBoost Algorithm
YU Lasheng, WU Xu, YANG Yu
2019, 28(1): 21-28. doi: 10.1049/cje.2018.06.006
Abstract(140) PDF(342)
14
A Self-Certified Cross-Cluster Asymmetric Group Key Agreement for Wireless Sensor Networks
ZHANG Qikun, LI Yongjiao, ZHANG Quanxin, YUAN Junling, WANG Ruifang, GAN Yong, TAN Yu'an
2019, 28(2): 280-287. doi: 10.1049/cje.2018.05.010
Abstract(88) PDF(257)
15
An Ensemble Retinal Vessel Segmentation Based on Supervised Learning in Fundus Images
ZHU Chengzhang, ZOU Beiji, XIANG Yao, CUI Jinkai, WU Hui
2016, 25(3): 503-511. doi: 10.1049/cje.2016.05.016
Abstract(225) PDF(1579)
16
A Dynamic Programming Track-Before-Detect Algorithm Based on Local Linearization for Non-Gaussian Clutter Background
ZHENG Daikun, WANG Shouyong, QIN Xing
2016, 25(3): 583-590. doi: 10.1049/cje.2016.05.027
Abstract(148) PDF(562)
17
On Improved DV-Hop Localization Algorithm for Accurate Node Localization in Wireless Sensor Networks
SHEN Shikai, YANG Bin, QIAN Kaiguo, SHE Yumei, WANG Wu
2019, 28(3): 658-666. doi: 10.1049/cje.2019.03.013
Abstract(158) PDF(237)
18
An Effective RAID Data Layout for Object-Based De-duplication Backup System
YAN Fang, TAN Yu'an, ZHANG Quanxin, WU Fei, CHENG Zijing, ZHENG Jun
2016, 25(5): 832-840. doi: 10.1049/cje.2016.06.021
Abstract(143) PDF(1339)
19
CNN Feature Boosted SeqSLAM for Real-Time Loop Closure Detection
BAI Dongdong, WANG Chaoqun, ZHANG Bo, YI Xiaodong, YANG Xuejun
2018, 27(3): 488-499. doi: 10.1049/cje.2018.03.010
Abstract(143) PDF(353)
20
A Reconfigurable Microstrip Patch Antenna with Frequency and Circular Polarization Diversities
ZHANG Pengfei, LIU Shizhong, CHEN Rongrong, HUANG Xinglin
2016, 25(2): 379-383. doi: 10.1049/cje.2016.03.027
Abstract(168) PDF(775)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:35
 • To
 • Go