Review Articles

1
A Review of FPGA-Based Custom Computing Architecture for Convolutional Neural Network Inference
PENG Xiyuan , YU Jinxiang , YAO Bowen , LIU Liansheng , PENG Yu
2
Deep Learning and Its Application in Diabetic Retinopathy Screening
ZOU Beiji , SHAN Xi , ZHU Chengzhang , DAI Yulan , YUE Kejuan , CHEN Yuanqiong , XIAO Yalong , HUANG Jiaer
3
Research and Application of Machine Learning in Automatic Program Generation
ZHANG Xiaojiang , JIANG Ying
4
Transparent Computing: Development and Current Status
ZHANG Yaoxue , DUAN Sijing , ZHANG Deyu , REN Ju
5
The Principle and Progress of Dynamically Reconfigurable Computing Technologies
WEI Shaojun , LU Yan'an
6
Spatial Sound—History, Principle, Progress and Challenge
XIE Bosun
7
Review on the Technological Development and Application of UAV Systems
FAN Bangkui , LI Yun , ZHANG Ruiyu , FU Qiqi
8
Survey of Performance Evaluation Standardization and Research Methods on GNSS-Based Localization for Railways
CAI Baigen , WU Boqian , LU Debiao
9
Research on Electromagnetic Compatibility of Chinese High Speed Railway System
WEN Yinghong , HOU Weixing
10
Large Spaceborne Deployable Antennas (LSDAs)-A Comprehensive Summary
DUAN Baoyan
11
Some New Trends of Deep Learning Research
MENG Deyu , SUN Lina
12
Recent Advances in Computational Photography
DAI Qionghai , WU Jiamin , FAN Jingtao , XU Feng , CAO Xun
13
A Review on the Architecture of Software Defined Network
LIN Chuang , HU Jie , LI Guoliang , CUI Laizhong
14
A Survey of Macroscopic Brain Network Visualization Technology
CHEN Weifeng , SHI Lei , CHEN Wei
15
A Survey of Neuromorphic Computing Based on Spiking Neural Networks
ZHANG Ming , GU Zonghua , PAN Gang
16
Optimal Network Function Virtualization and Service Function Chaining: A Survey
MIRJALILY Ghasem , LUO Zhiquan
17
A New Method for Finding Impossible Differentials of Generalized Feistel Structures
CUI Ting , JIN Chenhui , MA Jing
18
Robot Intelligence for Real World Applications
LIU Yunhui , ZHENG Fan , GUO Ruibin , WANG Jiangliu , NIE Qiang , WANG Xin , WANG Zerui
19
Is the Robot Far Away from Us?
YANG Xuejun
20
A Survey on Quantum Cryptography
LI Jian , LI Na , ZHANG Yu , WEN Shuang , DU Wei , CHEN Wei , MA Wenping