Most DownLoaded

1
A Reframed Watermark Extraction Approach Using the ABC Algorithm
KRICHA Anis, KRICHA Zied, SAKLY Anis
2021, 30(4): 736-742. doi: 10.1049/cje.2021.05.016
Abstract(393) PDF(531)
2
A Bionic Optimization Technique with Cockroach Biological Behavior
CHENG Le, CHANG Lyu, SONG Yanhong, WANG Haibo, XU Yihan, BIAN Yuetang
2021, 30(4): 644-651. doi: 10.1049/cje.2021.05.006
Abstract(342) PDF(476)
3
Backdoor Attacks on Image Classification Models in Deep Neural Networks
ZHANG Quanxin, MA Wencong, WANG Yajie, ZHANG Yaoyuan, SHI Zhiwei, LI Yuanzhang
2022, 31(2): 199-212. doi: 10.1049/cje.2021.00.126
Abstract(1804) HTML(819) PDF(355)
4
A Review of FPGA-Based Custom Computing Architecture for Convolutional Neural Network Inference
PENG Xiyuan, YU Jinxiang, YAO Bowen, LIU Liansheng, PENG Yu
2021, 30(1): 1-17. doi: 10.1049/cje.2020.11.002
Abstract(1773) HTML(852) PDF(270)
5
A Survey: FPGA-Based Dynamic Scheduling of Hardware Tasks
LI Tianyang, ZHANG Fan, GUO Wei, SUN Mingqian, CHEN Li
2021, 30(6): 991-1007. doi: 10.1049/cje.2021.07.021
Abstract(958) PDF(228)
6
A Combined Countermeasure Against Side-Channel and Fault Attack with Threshold Implementation Technique
JIAO Zhipeng, CHEN Hua, FENG Jingyi, KUANG Xiaoyun, YANG Yiwei, LI Haoyuan, FAN Limin
2023, 32(2): 199-208. doi: 10.23919/cje.2021.00.089
Abstract(807) HTML(378) PDF(165)
7
Investigation and Comparison of 5G Channel Models: From QuaDRiGa, NYUSIM, and MG5G Perspectives
PANG Lihua, ZHANG Jin, ZHANG Yang, HUANG Xinyi, CHEN Yijian, LI Jiandong
2022, 31(1): 1-17. doi: 10.1049/cje.2021.00.103
Abstract(5396) HTML(2465) PDF(162)
8
AttrLeaks on the Edge: Exploiting Information Leakage from Privacy-Preserving Co-inference
WANG Zhibo, LIU Kaixin, HU Jiahui, REN Ju, GUO Hengchang, YUAN Wei
2023, 32(1): 1-12. doi: 10.23919/cje.2022.00.031
Abstract(3015) HTML(1344) PDF(152)
9
Trajectory Optimization and Power Allocation Scheme Based on DRL in Energy Efficient UAV-Aided Communication Networks
WANG Chaowei, CUI Yuling, DENG Danhao, WANG Weidong, JIANG Fan
2022, 31(3): 397-407. doi: 10.1049/cje.2021.00.314
Abstract(2044) HTML(908) PDF(139)
10
A Note for Estimation About Average Differential Entropy of Continuous Bounded Space-Time Random Field
SONG Zhanjie, ZHANG Jiaxing
2022, 31(5): 793-803. doi: 10.1049/cje.2021.00.213
Abstract(698) HTML(337) PDF(138)
11
Hippocampal Segmentation in Brain MRI Images Using Machine Learning Methods: A Survey
PAN Yi, LIU Jin, TIAN Xu, LAN Wei, GUO Rui
2021, 30(5): 793-814. doi: 10.1049/cje.2021.06.002
Abstract(745) PDF(133)
12
Distinguishing Between Natural and GAN-Generated Face Images by Combining Global and Local Features
CHEN Beijing, TAN Weijin, WANG Yiting, ZHAO Guoying
2022, 31(1): 59-67. doi: 10.1049/cje.2020.00.372
Abstract(919) HTML(431) PDF(122)
13
Rapid Path Extraction and Three-Dimensional Roaming of the Virtual Endonasal Endoscope
WANG Yudong, HAN Jing, PAN Junjun, WANG Jing, CAO Yi, ZHU Li, LUO Yanlin
2021, 30(3): 397-405. doi: 10.1049/cje.2021.03.002
Abstract(595) PDF(116)
14
DeepHGNN: A Novel Deep Hypergraph Neural Network
LIN Jingjing, YE Zhonglin, ZHAO Haixing, FANG Lusheng
2022, 31(5): 958-968. doi: 10.1049/cje.2021.00.108
Abstract(881) HTML(428) PDF(103)
15
A Fine-Grained Object Detection Model for Aerial Images Based on YOLOv5 Deep Neural Network
ZHANG Rui, XIE Cong, DENG Liwei
2023, 32(1): 51-63. doi: 10.23919/cje.2022.00.044
Abstract(582) HTML(288) PDF(101)
16
Non-intrusive Load Monitoring Using Gramian Angular Field Color Encoding in Edge Computing
CHEN Junfeng, WANG Xue
2022, 31(4): 595-603. doi: 10.1049/cje.2020.00.268
Abstract(503) HTML(241) PDF(97)
17
Marginal Attacks of Generating Adversarial Examples for Spam Filtering
GU Zhaoquan, XIE Yushun, HU Weixiong, YIN Lihua, HAN Yi, TIAN Zhihong
2021, 30(4): 595-602. doi: 10.1049/cje.2021.05.001
Abstract(585) PDF(93)
18
A Novel Trustworthiness Measurement Model Based on Weight and User Feedback
ZHOU Wei, MA Yanfang, PAN Haiyu
2022, 31(4): 612-625. doi: 10.1049/cje.2020.00.391
Abstract(891) HTML(413) PDF(90)
19
Knowledge Graph Completion Based on GCN of Multi-Information Fusion and High-Dimensional Structure Analysis Weight
NIU Haoran, HE Haitao, FENG Jianzhou, NIE Junlan, ZHANG Yangsen, REN Jiadong
2022, 31(2): 387-396. doi: 10.1049/cje.2021.00.080
Abstract(907) HTML(432) PDF(83)
20
Predicting Microbe-Disease Association Based on Heterogeneous Network and Global Graph Feature Learning
WANG Yueyue, LEI Xiujuan, PAN Yi
2022, 31(2): 345-353. doi: 10.1049/cje.2020.00.212
Abstract(663) HTML(327) PDF(80)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:20
 • To
 • Go