Top Read

1
The Multiscale Parameter Estimation Methods for a Sort of Time Series
WEN Chenglin, WANG Songwei, WEN Chuanbo, CHEN Zhiguo
2009, 18(4): 660-664.
Abstract(2875) PDF(779)
2
A Review of Terahertz Sources Based on Planar Schottky Diodes
KOU Wei, LIANG Shixiong, ZHOU Hongji, DONG Yazhou, GONG Sen, YANG Ziqiang, ZENG Hongxin
2022, 31(3): 467-487. doi: 10.1049/cje.2021.00.302
Abstract(2064) HTML (904) PDF(33)
3
Secure Data Transfer and Deletion from Counting Bloom Filter in Cloud Computing
YANG Changsong, TAO Xiaoling, ZHAO Feng, WANG Yong
2020, 29(2): 273-280. doi: 10.1049/cje.2020.02.015
Abstract(1955) PDF(510)
4
Intrusion Detection Methods Based on Incomplete RFID Traces
LI Peng, WANG Zhen, XU He, ZHU Feng, WANG Ruchuan
2017, 26(4): 675-680. doi: 10.1049/cje.2017.03.011
Abstract(1950) PDF(405)
5
Trajectory Optimization and Power Allocation Scheme Based on DRL in Energy Efficient UAV-Aided Communication Networks
WANG Chaowei, CUI Yuling, DENG Danhao, WANG Weidong, JIANG Fan
2022, 31(3): 397-407. doi: 10.1049/cje.2021.00.314
Abstract(1760) HTML (759) PDF(84)
6
Phase Noise Effects on the Performance of High-Order Digital Modulation Terahertz Communication System
DENG Xianjin, YANG Hao, WU Qiuyu, JIANG Jun, LIN Changxing
2022, 31(3): 589-594. doi: 10.1049/cje.2021.00.321
Abstract(1675) HTML (744) PDF(23)
7
Design and Fabrication of Reflective Phase Shifter for Two-Dimensional Terahertz Beam-Scanning Reflectarray
YANG Jun, YIN Mingjun, GAO Haoyu, YIN Zhiping, YE Yang, DENG Guangsheng, LU Hongbo
2022, 31(3): 581-588. doi: 10.1049/cje.2021.00.201
Abstract(1600) HTML (711) PDF(33)
8
High Power 170 GHz Frequency Doubler Based on GaAs Schottky Diodes
TIAN Yaoling, HE Yue, HUANG Kun, JIANG Jun, LIN Changxing, ZHANG Jian
2022, 31(3): 547-554. doi: 10.1049/cje.2021.00.248
Abstract(1452) HTML (594) PDF(16)
9
Blockchain-Empowered Dynamic Spectrum Management for Space-Air-Ground Integrated Network
LI Zuguang, WANG Wei, GUO Jia, ZHU Youwen, HAN Lu, WU Qihui
2022, 31(3): 456-466. doi: 10.1049/cje.2021.00.275
Abstract(1393) HTML (626) PDF(32)
10
Identity Based Encryption and Biometric Authentication Scheme for Secure Data Access in Cloud Computing
CHENG Hongbing, RONG Chunming, TAN Zhenghua, ZENG Qingkai
2012, 21(2): 254-259.
Abstract(1354) PDF(5177)
11
An Ultra Low Steady-State Current Power-on- Reset Circuit in 65nm CMOS Technology
SHAN Weiwei, WANG Xuexiang, LIU Xinning, SUN Huafang
2014, 23(4): 678-681.
Abstract(1334) PDF(5978)
12
The Wolf Colony Algorithm and Its Application
LIU Changan, YAN Xiaohu, LIU Chunyang, WU Hua
2011, 20(2): 212-216.
Abstract(1322) PDF(3845)
13
Prospects and Challenges of THz Precoding
GUO Rongbin, TANG Yajie, ZHANG Changming, LIU Shanyun, ZHAO Zhifeng
2022, 31(3): 488-498. doi: 10.1049/cje.2021.00.263
Abstract(1315) HTML (626) PDF(22)
14
Research on Silicon-Based Terahertz Communication Integrated Circuits
ZHOU Peigen, CHEN Jixin, TANG Siyuan, YU Jiayang, WANG Chen, LI Huanbo, LU Haiyan, YAN Pinpin, HOU Debin, CHEN Zhe, HONG Wei
2022, 31(3): 516-533. doi: 10.1049/cje.2021.00.253
Abstract(1310) HTML (528) PDF(28)
15
220 GHz Multi Circuit Integrated Front End Based on Solid-State Circuits for High Speed Communication System
NIU Zhongqian, ZHANG Bo, DAI Bingli, ZHANG Jicong, SHEN Fang, HU Yi, FAN Yong, ZHANG Yihan
2022, 31(3): 569-580. doi: 10.1049/cje.2021.00.295
Abstract(1296) HTML (517) PDF(10)
16
Backdoor Attacks on Image Classification Models in Deep Neural Networks
ZHANG Quanxin, MA Wencong, WANG Yajie, ZHANG Yaoyuan, SHI Zhiwei, LI Yuanzhang
2022, 31(2): 199-212. doi: 10.1049/cje.2021.00.126
Abstract(1269) HTML (557) PDF(265)
17
E±cient Architecture for 2-Dimensional DiscreteWavelet Transform with Novel Lifting Algorithm
WANG Chao, CAO Peng
2010, 19(1): 1-6.
Abstract(1260) PDF(1642)
18
High-Gain Dual Circularly Polarized Antenna for Air-to-Ground Wireless Link
JIANG Hang, YAO Yuan, XIU Tao, CHENG Xiaohe, YU Junsheng, CHEN Xiaodong
2022, 31(3): 555-561. doi: 10.1049/cje.2021.00.257
Abstract(1255) HTML (550) PDF(18)
19
Integrated Intelligent Electromagnetic Radiator Design for Future THz Communication: A Review
LU Xuyang, Venkatesh Suresh, Saeidi Hooman, Sengupta Kaushik
2022, 31(3): 499-515. doi: 10.1049/cje.2021.00.324
Abstract(1220) HTML (488) PDF(47)
20
Navigation for UAV Pair-Supported Relaying in Unknown IoT Systems with Deep Reinforcement Learning
HUANG Fei, LI Guangxia, WANG Haichao, TIAN Shiwei, YANG Yang, CHANG Jinghui
2022, 31(3): 416-429. doi: 10.1049/cje.2021.00.305
Abstract(1187) HTML (509) PDF(42)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go