Top Read

1
Investigation and Comparison of 5G Channel Models: From QuaDRiGa, NYUSIM, and MG5G Perspectives
PANG Lihua, ZHANG Jin, ZHANG Yang, HUANG Xinyi, CHEN Yijian, LI Jiandong
2022, 31(1): 1-17. doi: 10.1049/cje.2021.00.103
Abstract(5231) HTML (2383) PDF(146)
2
Intrusion Detection Methods Based on Incomplete RFID Traces
LI Peng, WANG Zhen, XU He, ZHU Feng, WANG Ruchuan
2017, 26(4): 675-680. doi: 10.1049/cje.2017.03.011
Abstract(4109) PDF(418)
3
The Multiscale Parameter Estimation Methods for a Sort of Time Series
WEN Chenglin, WANG Songwei, WEN Chuanbo, CHEN Zhiguo
2009, 18(4): 660-664.
Abstract(2980) PDF(781)
4
Secure Data Transfer and Deletion from Counting Bloom Filter in Cloud Computing
YANG Changsong, TAO Xiaoling, ZHAO Feng, WANG Yong
2020, 29(2): 273-280. doi: 10.1049/cje.2020.02.015
Abstract(2800) PDF(585)
5
A Review of Terahertz Sources Based on Planar Schottky Diodes
KOU Wei, LIANG Shixiong, ZHOU Hongji, DONG Yazhou, GONG Sen, YANG Ziqiang, ZENG Hongxin
2022, 31(3): 467-487. doi: 10.1049/cje.2021.00.302
Abstract(2284) HTML (1022) PDF(60)
6
Trajectory Optimization and Power Allocation Scheme Based on DRL in Energy Efficient UAV-Aided Communication Networks
WANG Chaowei, CUI Yuling, DENG Danhao, WANG Weidong, JIANG Fan
2022, 31(3): 397-407. doi: 10.1049/cje.2021.00.314
Abstract(1949) HTML (860) PDF(129)
7
Phase Noise Effects on the Performance of High-Order Digital Modulation Terahertz Communication System
DENG Xianjin, YANG Hao, WU Qiuyu, JIANG Jun, LIN Changxing
2022, 31(3): 589-594. doi: 10.1049/cje.2021.00.321
Abstract(1881) HTML (844) PDF(33)
8
Research on Silicon-Based Terahertz Communication Integrated Circuits
ZHOU Peigen, CHEN Jixin, TANG Siyuan, YU Jiayang, WANG Chen, LI Huanbo, LU Haiyan, YAN Pinpin, HOU Debin, CHEN Zhe, HONG Wei
2022, 31(3): 516-533. doi: 10.1049/cje.2021.00.253
Abstract(1777) HTML (761) PDF(60)
9
Design and Fabrication of Reflective Phase Shifter for Two-Dimensional Terahertz Beam-Scanning Reflectarray
YANG Jun, YIN Mingjun, GAO Haoyu, YIN Zhiping, YE Yang, DENG Guangsheng, LU Hongbo
2022, 31(3): 581-588. doi: 10.1049/cje.2021.00.201
Abstract(1712) HTML (763) PDF(36)
10
Blockchain-Empowered Dynamic Spectrum Management for Space-Air-Ground Integrated Network
LI Zuguang, WANG Wei, GUO Jia, ZHU Youwen, HAN Lu, WU Qihui
2022, 31(3): 456-466. doi: 10.1049/cje.2021.00.275
Abstract(1643) HTML (750) PDF(45)
11
High Power 170 GHz Frequency Doubler Based on GaAs Schottky Diodes
TIAN Yaoling, HE Yue, HUANG Kun, JIANG Jun, LIN Changxing, ZHANG Jian
2022, 31(3): 547-554. doi: 10.1049/cje.2021.00.248
Abstract(1637) HTML (690) PDF(23)
12
Backdoor Attacks on Image Classification Models in Deep Neural Networks
ZHANG Quanxin, MA Wencong, WANG Yajie, ZHANG Yaoyuan, SHI Zhiwei, LI Yuanzhang
2022, 31(2): 199-212. doi: 10.1049/cje.2021.00.126
Abstract(1596) HTML (718) PDF(332)
13
An Ultra Low Steady-State Current Power-on- Reset Circuit in 65nm CMOS Technology
SHAN Weiwei, WANG Xuexiang, LIU Xinning, SUN Huafang
2014, 23(4): 678-681.
Abstract(1574) PDF(6000)
14
Identity Based Encryption and Biometric Authentication Scheme for Secure Data Access in Cloud Computing
CHENG Hongbing, RONG Chunming, TAN Zhenghua, ZENG Qingkai
2012, 21(2): 254-259.
Abstract(1526) PDF(5181)
15
220 GHz Multi Circuit Integrated Front End Based on Solid-State Circuits for High Speed Communication System
NIU Zhongqian, ZHANG Bo, DAI Bingli, ZHANG Jicong, SHEN Fang, HU Yi, FAN Yong, ZHANG Yihan
2022, 31(3): 569-580. doi: 10.1049/cje.2021.00.295
Abstract(1505) HTML (616) PDF(21)
16
The Wolf Colony Algorithm and Its Application
LIU Changan, YAN Xiaohu, LIU Chunyang, WU Hua
2011, 20(2): 212-216.
Abstract(1490) PDF(3854)
17
Prospects and Challenges of THz Precoding
GUO Rongbin, TANG Yajie, ZHANG Changming, LIU Shanyun, ZHAO Zhifeng
2022, 31(3): 488-498. doi: 10.1049/cje.2021.00.263
Abstract(1468) HTML (703) PDF(29)
18
High-Gain Dual Circularly Polarized Antenna for Air-to-Ground Wireless Link
JIANG Hang, YAO Yuan, XIU Tao, CHENG Xiaohe, YU Junsheng, CHEN Xiaodong
2022, 31(3): 555-561. doi: 10.1049/cje.2021.00.257
Abstract(1443) HTML (641) PDF(36)
19
Integrated Intelligent Electromagnetic Radiator Design for Future THz Communication: A Review
LU Xuyang, Venkatesh Suresh, Saeidi Hooman, Sengupta Kaushik
2022, 31(3): 499-515. doi: 10.1049/cje.2021.00.324
Abstract(1415) HTML (587) PDF(64)
20
Navigation for UAV Pair-Supported Relaying in Unknown IoT Systems with Deep Reinforcement Learning
HUANG Fei, LI Guangxia, WANG Haichao, TIAN Shiwei, YANG Yang, CHANG Jinghui
2022, 31(3): 416-429. doi: 10.1049/cje.2021.00.305
Abstract(1379) HTML (615) PDF(63)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go