Top Read

1
Real-World Wireless Network Modeling and Optimization: From Model/Data-Driven Perspective
LI Yang, ZHANG Shutao, REN Xiaohui, ZHU Jianhang, HUANG Jiajie, HE Pengcheng, SHEN Kaiming, YAO Zhiqiang, GONG Jie, CHANG Tsunghui, SHI Qingjiang, LUO Zhiquan
2022, 31(6): 991-1012. doi: 10.1049/cje.2022.00.191
Abstract(8162) HTML (3443) PDF(122)
2
Internet of Brain, Thought, Thinking, and Creation
ZHANG Zhimin, YIN Rui, NING Huansheng
2022, 31(6): 1025-1042. doi: 10.1049/cje.2021.00.236
Abstract(6998) HTML (3076) PDF(118)
3
Investigation and Comparison of 5G Channel Models: From QuaDRiGa, NYUSIM, and MG5G Perspectives
PANG Lihua, ZHANG Jin, ZHANG Yang, HUANG Xinyi, CHEN Yijian, LI Jiandong
2022, 31(1): 1-17. doi: 10.1049/cje.2021.00.103
Abstract(5852) HTML (2691) PDF(203)
4
Continuous Leakage-Resilient Identity-Based Encryption Scheme with CCA Security
ZHOU Yanwei, YANG Bo
2019, 28(4): 682-689. doi: 10.1049/cje.2019.04.004
Abstract(5371) PDF(224)
5
Intrusion Detection Methods Based on Incomplete RFID Traces
LI Peng, WANG Zhen, XU He, ZHU Feng, WANG Ruchuan
2017, 26(4): 675-680. doi: 10.1049/cje.2017.03.011
Abstract(5101) PDF(429)
6
An Improved Path Delay Variability Model via Multi-Level Fan-Out-of-4 Metric for Wide-Voltage-Range Digital CMOS Circuits
CUI Yuqiang, SHAN Weiwei, DAI Wentao, LIU Xinning, GUO Jingjing, CAO Peng
2023, 32(2): 375-388. doi: 10.23919/cje.2021.00.447
Abstract(5045) HTML (2252) PDF(72)
7
Antenna Decoupling Based on Characteristic Modes Cancellation
CHU Qingxin, ZENG Wenfeng
2022, 31(6): 1138-1145. doi: 10.1049/cje.2022.00.146
Abstract(4846) HTML (1961) PDF(88)
8
Secure Data Transfer and Deletion from Counting Bloom Filter in Cloud Computing
YANG Changsong, TAO Xiaoling, ZHAO Feng, WANG Yong
2020, 29(2): 273-280. doi: 10.1049/cje.2020.02.015
Abstract(4368) PDF(661)
9
Characteristic Mode Analysis for Thin Dielectric Sheets with Alternative Surface Integral Equation
JIA Chunlai, HE Zi, DING Dazhi, GUAN Ling, AI Xia, LIU Jiaqi, CHEN Xuewen
2022, 31(6): 1181-1188. doi: 10.1049/cje.2022.00.246
Abstract(4133) HTML (1792) PDF(38)
10
Temporal Modal Analysis of Small Radiators
WU Qi
2022, 31(6): 1112-1120. doi: 10.1049/cje.2022.00.134
Abstract(4120) HTML (1816) PDF(53)
11
A Combined Countermeasure Against Side-Channel and Fault Attack with Threshold Implementation Technique
JIAO Zhipeng, CHEN Hua, FENG Jingyi, KUANG Xiaoyun, YANG Yiwei, LI Haoyuan, FAN Limin
2023, 32(2): 199-208. doi: 10.23919/cje.2021.00.089
Abstract(4099) HTML (1794) PDF(330)
12
High-Order Characteristic Modes Suppression for Cross-Band Decoupling in Shared-Aperture Antenna Array
LU Xiaochi, CHEN Yikai, SHEN Tongsheng, GUO Shaojun, ZOU Chunrong, YANG Shiwen
2022, 31(6): 1121-1128. doi: 10.1049/cje.2022.00.188
Abstract(3783) HTML (1612) PDF(84)
13
A Fine-Grained Object Detection Model for Aerial Images Based on YOLOv5 Deep Neural Network
ZHANG Rui, XIE Cong, DENG Liwei
2023, 32(1): 51-63. doi: 10.23919/cje.2022.00.044
Abstract(3530) HTML (1474) PDF(215)
14
Designing Uncorrelated Multiple Antennas with Round Patterns Using Handset Metal Frames
LI Hui, XU Jialu, DIAO Yunze, ZHOU Changfei
2022, 31(6): 1173-1180. doi: 10.1049/cje.2022.00.243
Abstract(3405) HTML (1344) PDF(34)
15
AttrLeaks on the Edge: Exploiting Information Leakage from Privacy-Preserving Co-inference
WANG Zhibo, LIU Kaixin, HU Jiahui, REN Ju, GUO Hengchang, YUAN Wei
2023, 32(1): 1-12. doi: 10.23919/cje.2022.00.031
Abstract(3357) HTML (1517) PDF(176)
16
Efficient and Explicit Fourier Modal Method for Ultrathin Metallic Gratings
LI Jie, SHI Lihua, JIN Xin, ZHANG Qi, RAN Yuzhou, LEI Qi, MA Yao, LIU Yicheng, XIAO Jie, WANG Jianbao
2022, 31(6): 1155-1160. doi: 10.1049/cje.2022.00.085
Abstract(3332) HTML (1386) PDF(23)
17
Geometrically Shaped 32QAM and Modified Binary Switching Coding Method in Underwater Visible Light Communication
SHI Jianyang, CAI Jifan, QIN Guojin, JIN Ruizhe, LIN Xianhao, CHI Nan
2022, 31(6): 1106-1111. doi: 10.1049/cje.2022.00.057
Abstract(3301) HTML (1578) PDF(26)
18
The Multiscale Parameter Estimation Methods for a Sort of Time Series
WEN Chenglin, WANG Songwei, WEN Chuanbo, CHEN Zhiguo
2009, 18(4): 660-664.
Abstract(3267) PDF(786)
19
Characteristic Mode Design of Dual-Band Reconfigurable Frequency Selective Surface
NING Zihao, LI Mengmeng, DING Dazhi, AI Xia, LIU Jiaqi
2022, 31(6): 1129-1137. doi: 10.1049/cje.2022.00.242
Abstract(3227) HTML (1223) PDF(51)
20
Hybrid Beamforming for Terahertz Wireless Communications with Beam Squint: A Survey
WU Yezeng, XIAO Lixia, LIU Guanghua, JIANG Tao
2022, 31(6): 1043-1052. doi: 10.1049/cje.2022.00.309
Abstract(3177) HTML (1402) PDF(167)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go